HỆ THỐNG CỬA HÀNG PHẬT PHẨM BỒ ĐỀ TÂM

49 năm hoằng Pháp tại thế gian, Đức Phật đã để lại cho tất cả chúng sinh con đường giải thoát mãi mãi khỏi những đau khổ, phiền não.

Với tâm nguyện gieo duyên giải thoát của đạo Phật đến với tất cả mọi người, mọi nhà, để ai ai cũng thoát khỏi khổ đau, luôn an lạc, giải thoát ngay chính trong cuộc đời này, chúng con đã cùng nhau kiến lập nên hệ thống cửa hàng Phật phẩm Bồ Đề Tâm. Dù bất kỳ ai hữu duyên biết đến, thăm viếng hay thỉnh bất kỳ Phật phẩm nào nơi đây cũng sẽ đều được gieo duyên giải thoát trong ánh sáng của Phật Pháp chân chính.

Đặc biệt, 100% lợi nhuận từ hệ thống các cửa hàng sẽ được dành cho mục đích cúng dường, hộ trì Tam Bảo, phụng sự quý Tăng, Ni, xây dựng trú xứ, kiến lập Đạo tràng, để chánh Pháp của Như Lai luôn được xiển dương rộng khắp, người người, nhà nhà đồng lợi lạc.

Khi quý khách hàng, quý đạo hữu thỉnh các Phật phẩm tại hệ thống cửa hàng chúng con, quý vị đã góp phần cúng dường Tam Bảo và tích lũy vào “tài khoản” công đức, phước báu cho chính mình.

Chúng con ngưỡng mong ngày càng tập hợp được những đạo hữu cùng tâm nguyện hộ trì Tam Bảo và cùng phát triển hệ thống cửa hàng Phật phẩm Bồ Đề Tâm ngày càng rộng khắp để Tam Bảo mãi mãi trường tồn nơi thế gian, để cõi Ta Bà này luôn là Tịnh Độ với tất cả chúng sinh.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật biến khắp pháp giới thập phương thường trụ Tam Bảo.