Tiền bạc là thứ đáng sợ nhất trên đời này!

Không có tiền, người đầu tiên khinh bạn chính là người thân của bạn! Lời nhận xét vô cùng thực tế. Câu chuyện phản ánh thực trạng “trọng tiền khinh bạn” của xã hội ngày nay, vì hũ vàng mà đánh mất lương tâm rồi tự rước họa vào thân cho…