Thuận đạo trời thì hưng, nghịch đạo trời thì vong.

Trong văn hóa truyền thống, “Thiên” chính là danh xưng tối cao vô thượng, “Thiên” ở trong tâm tưởng con người là sự kính ngưỡng, gần gũi mà gọi bằng hai chữ “ông Trời”. Đế vương các triều đại trong lịch sử thường phải cử hành nghi lễ tế…