HÃY TU TÂM BỒ ĐỀ NGHEN CON!

HÃY TU TÂM BỒ ĐỀ NGHEN CON
“Dòng suối này chảy về đâu con?”
Đệ tử đi bên cạnh đáp:
–“Dạ, bạch Sư Phụ chảy về biển đông ạ!”
Sư phụ hỏi tiếp:
–“Biển đông chảy về đâu?”
Đệ tử trả lời:
— “Dạ, biển đông là nơi dung nạp trăm sông, ngàn suối ạ!”
Sư Phụ dạy:
— “Thế thì con phải nhớ: Đại Tâm Bồ Đề cũng như biển lớn có thể dung nạp tất cả chúng sanh trong Pháp giới, Đại Tâm này là mẹ sanh ra tất cả Thánh và phàm; là chỗ quy hướng của tất cả trời, rồng, quỷ, thần và vạn loài hàm thức. Đã có Tâm này không lo gì việc chứng ngộ, đã phát Tâm này thì tất cả nghiệp chướng thảy đều tiêu vong, đã tu Tâm này thì tất cả ác ma, quỷ thần không thể làm não hại. Tâm này là chỗ hộ niệm của ba đời Chư Phật và chư Hiền Thánh. Muôn ngàn công đức từ Tâm này mà sanh, tất cả Tam Muội do đây mà chứng. Nếu không phát Tâm này liền rơi vào ma đạo, nếu quên tâm này dù tu tất cả các pháp lành cũng là cái nghiệp của ma mà thôi. Cho nên không phát thì phải phát, đã phát rồi thì phải hàm dưỡng làm cho nó tăng trưởng thêm lên, nghe con!”
Lương Sơn Long Viễn.
56
Số người tiếp cận được
10
Lượt tương tác
Quảng cáo bài viết
Bạn và 7 người khác

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0903.268.036