Về Chúng Tôi

Kính gửi quý đạo hữu hữu duyên gần xa, Bồ Đề Tâm là tâm nguyện thành Phật để độ tất cả chúng sanh Pháp giới, là tâm của 3 đời chư Phật. Như trong kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật có dạy:

“Vong thất Bồ Đề Tâm

Tu chư thiện Pháp,

Thị danh ma nghiệp”

(Quên mất Tâm Bồ Đề Dù tu tất cả các pháp lành Cũng đều là nghiệp của Ma)

Quên mất Tâm Bồ Đề còn như thế, huống hồ chưa phát ư? Bồ Đề Tâm Trú Xứ (bodetam.net), dù chỉ là 1 cửa hàng nho nhỏ, nhưng chúng tôi nguyện mang tướng giải thoát của chư Phật đến với tất cả mọi người, ngưỡng mong bất kỳ ai hữu duyên đến với chúng tôi cũng đều sẽ phát được Đại Tâm Bồ Đề, để Phật quang mãi trường tồn, tất cả chúng sanh đồng lợi lạc. Chúng tôi xin cảm niệm và tùy hỉ công đức của vị nào hữu duyên thỉnh bất kỳ tôn tượng, Phật Phẩm nào từ Bồ Đề Tâm Trú Xứ, bởi toàn bộ lợi nhuận từ việc phát hành này đều sẽ được dùng vào mục đích hộ trì Tam Bảo, mong góp phần nho nhỏ vào mục đích xiển dương chánh Pháp nơi thế gian. Nguyện hồi hướng cho tất cả chúng sanh đều đồng phát Bồ Đề Tâm, đồng thành Phật đạo.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

BỒ ĐỀ TÂM TRÚ XỨ

CHUYÊN PHÁT HÀNH VĂN HÓA PHẨM PHẬT GIÁO

♦ Tôn Tượng Và Pháp Khí

♦ Tư vấn thiết kế gian thờ trọn gói

♦ Nhận đặt sản phẩm theo mẫu

♦ Tổ chức tour hành hương tâm linh

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

♦ Địa chỉ: 293/26 Bach Đằng, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Tp. HCM

♦ Hotline: 0903 268 036

♦ Email: truxubodetam@gmail.com

♦ Fanpage: https://www.facebook.com/bodetamtruxu