Mẹ than phiền con khó bảo nhưng thực ra là vì…

Muốn con nghe lời nhiều bố mẹ phải quát mắng, dọa nạt hay dùng roi vọt… Mẹ đổ lỗi do con khó bảo nhưng có khi nào bạn nghĩ mình dạy con sai phương pháp?1“Khi nào… thì” Mẹ hãy dùng cách nói khiến con nghe lời răm rắp này những muốn con làm…